ZBOR ETAŽNIH LASTNIKOV

Za dobro upravljanje je komunikacija med upravnikom in etažnimi lastniki zelo pomembna.  Zato je udeležba na zborih lastnikov zelo pomembna.

V kolikor drugih obveznosti ne morete prilagoditi tako, da se zbora lahko udeležite, lahko za to pooblastite drugega etažnega lastnika. Etažni lastnik, ki želi na zboru lastnikov odločati tudi v imenu drugega etažnega lastnika, se mora v takem primeru izkazati s pisnim pooblastilom, iz katerega je razvidno, da ste mu dovolili odločati v vašem imenu.

Prav tako lahko pooblastite najemnika. Če svoj posamezni del oddate v najem, lahko z najemno pogodbo prenesete izvrševanje pravic, ki jih imate kot etažni lastnik, na najemnika, za kar ga morate pisno pooblastiti. (SZ, 24 člen).

Želite biti obveščeni o delih na in v vaši stavbi? Zaupajte nam vaš elektronski naslov. 
Pišite nam na grad.tolmin@siol.net.

Odločanje na zboru lastnikov je opredeljeno v 37. členu Stanovanjskega zakona:
Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi etažni lastnik, ki ga z večino prisotnih glasov določi zbor, ali tisti, ki je zahteval sklic zbora.

Za posle v zvezi z rednim upravljanjem večstanovanjske stavbe je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev (prvi odstavek 25. člena SZ-1). Etažni lastniki odločajo o poslih, ki presegajo okvire rednega upravljanja večstanovanjske stavbe, s soglasjem vseh etažnih lastnikov (prvi odstavek 29. člena SZ-1).

Stanovanjski zakon v 37. členu  pravi, da zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji zbora prisotna takšna večina, ki se v skladu s tem zakonom zahteva za odločanje.  Če predlagana odločitev ni sprejeta, ker na zboru ni bila prisotna potrebna večina, lahko zbor z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih sklene, da naj upravnik v roku največ 14 dni skliče ponovljeno zasedanje zora. Na ponovljenem zasedanju bo zbor sklepal z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih in ne več z večino vseh etažnih lastnikov po njihovih deležih. Na ponovljenem zasedanju zbora se lahko veljavno glasuje o predlogih sklepov, ki so bili navedeni v vabilu za sklic in ki se nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih.

Želite biti obveščeni o delih na in v vaši stavbi? Zaupajte nam vaš elektronski naslov. 
Pišite nam na grad.tolmin@siol.net.